Contract 

Договір про надання правової допомоги

 м. Київ,  "_______"   ____________  2022 року

 __________________________________________ (ПІБ), який діє на підставі паспорта громадянина України, в подальшому іменується „Клієнт”, з однієї сторони, та

адвокат ______________________________, який діє на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, в подальшому іменується „Адвокат”, з іншої сторони, при спільному згадуванні у тексті – „Сторони”, користуючись Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», уклали цей договір про надання правової допомоги (далі за текстом – Договір) про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 1.1.       Адвокат приймає доручення Клієнта та бере на себе зобов’язання надати Клієнту правову допомогу щодо:

-              Надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань.

-              Представництва (захисту) інтересів Клієнта у справі №_________________ про _____________.

-              Складання позовної заяви, відзиву на позовну заяву, відповіді на відзив, адвокатських запитів, апеляційних та касаційних скарг, клопотань, заяв та будь-яких інших процесуальних документів по справі Клієнта.

-              Представництва та захисту інтересів Клієнта в будь-яких органах державної влади, на підприємствах, в установах, організаціях всіх форм власності та підпорядкування, а також у судах всіх інстанцій під час здійснення цивільного, господарського, адміністративного, кримінального та конституційного судочинства, провадження у справах про адміністративні правопорушення, органах державної виконавчої служби, органах Національної поліції України, прокуратури, органах Державної фіскальної служби України та усіх інших правоохоронних органах, органах Державної реєстраційної служби України, Міністерства юстиції України тощо з будь-яких питань.

 2. ПОВНОВАЖЕННЯ АДВОКАТА ЩОДО ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНТЕРЕСІВ КЛІЄНТА

2.1. Клієнт надає Адвокату наступні повноваження:

бути представником Клієнта у судових органах України будь-якої ланки з усіма необхідними для того повноваженнями, які надано законом позивачеві, відповідачу, третій особі, заявнику, зацікавленій особі, потерпілому, підозрюваному, обвинуваченому, особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, з питань, пов’язаних із захистом прав, у тому числі право: пред’явити  від імені Клієнта та у його інтересах відповідний позов (позови); брати участь у судових засіданнях; заявляти клопотання та відводи; давати усні та письмові пояснення у судах, які розглядають справу Клієнта; повністю або частково відмовлятися від позовних вимог; визнавати повністю або частково позови; змінювати підстави або предмет позовів; зменшувати або збільшувати предмет та/або вартість позовних вимог; укладати мирові угоди; передавати справу на розгляд третейського суду; оскаржувати рішення (ухвали, постанови) суду та користуватись іншими процесуальними правами, що передбачені законом; отримувати рішення (ухвали, постанови) суду (їх завірені у встановленому порядку копії); подавати виконавчі документи до стягнення, а також отримувати, підписувати та подавати від імені Клієнта та у його інтересах усі необхідні документи (серед іншого, але не виключно, заяви, заперечення, замовлення, клопотання, скарги, у тому числі апеляційну та касаційну, доповнення до них, додаткові документи тощо; представляти інтереси Клієнта усіма законними способами у судових органах та перед іншими органами, діяльність яких пов’язана із вирішенням питань, передбачених Договором; ознайомлюватися з матеріалами справи та з матеріалами виконавчого провадження – при звернення виконавчого документа до виконання; отримувати належне Клієнтові майно та грошові суми; робити виписки та копії з документів, що є в матеріалах справи та порушувати питання про їх засвідчення  у встановленому для того порядку; заявляти відводи у випадках, передбачених чинним законодавством України; брати участь у судових засіданнях та у дослідженні доказів; замовляти проведення експертизи; наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що виникнуть у ході судового процесу, якщо це дозволяється процесуальним законодавством, та при здійсненні виконавчого провадження; заперечувати проти клопотань, доводів та міркувань інших учасників процесу та/або виконавчого провадження; оскаржувати рішення суду до касаційної інстанції; апелювати до вищої судової інстанції; оскаржувати дії чи бездіяльність посадових осіб (у тому числі виконавчих органів) у встановленому законодавством позасудовому порядку та користуватися при цьому усіма правами, передбаченими чинним законодавством, сплачувати державне мито, обов’язкові збори та інші необхідні платежі; вчиняти всі інші дії, передбачені чинним законодавством України для такого роду уповноважень та які, на думку Адвоката, будуть доцільними для правильного і ефективного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором.

2.2.       Визначений цим Договором об’єм правової допомоги може бути змінений (збільшений/зменшений) виключно за згодою Сторін, шляхом укладення додаткової письмової угоди.

 3. ГОНОРАР

 3.1.       Розмір гонорару, який Клієнт сплачує Адвокату за надану в межах цього Договору правову допомогу, визначається сторонами окремою додатковою угодою, яка є невід’ємною частиною цього Договору. Така додаткова угода може бути викладена у формі додатку до Договору, який набуває чинності з дня його підписання уповноваженими представниками Сторін.

 4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 4.1.       Цей договір діє з моменту погодження сторонами усіх істотних умов та підписання сторонами тексту договору та додатків (додаткових угод) до нього.

4.2.       Дія договору припиняється через один рік з дня його укладення.

4.3.       Клієнт має право у будь-який час відмовитися від правової допомоги за чинним Договором та розірвати його в односторонньому порядку, попередивши про це Адвоката не пізніше як за 5 робочих днів письмовим повідомленням. При цьому клієнт зобов'язаний оплатити Адвокату гонорар за всю роботу, що була виконана чи підготовлена до виконання, а Адвокат зобов'язаний повідомити Клієнта про можливі наслідки та ризики, пов'язані з достроковим припиненням (розірванням) договору, а також повернути Клієнту документи, отримані від останнього або для нього у зв’язку із наданням правової допомоги, крім тих, які були залучені Адвокатом до матеріалів справ у суді, органах досудового слідства, прокуратури  або при надісланні скарг/заяв/звернень до інших установ.

4.4.       Адвокат має право відмовитися від надання правової допомоги Клієнту у випадках якщо Клієнт діє всупереч порадам Адвоката, використовує поради Адвоката для вчинення правопорушення, та/або не виконує прийняті на себе за чинним Договором зобов’язання, у тому числі в частині оплати гонорару та додаткових витрат, обумовлених Договором.

 5. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

 5.1.           Договір укладений Сторонами у двох автентичних примірниках – по одному для кожної із Сторін.

5.2.           Повноваження Адвоката щодо представництва/захисту інтересів Клієнта перед  особами, які не є сторонами цього Договору, підтверджуються цим Договором.

5.3.           У випадках, передбачених чинним законодавством України, повноваження адвоката щодо представництва/захисту інтересів Клієнта можуть також підтверджуватись ордером, до якого додається витяг з цього Договору, підписаний Сторонами.  

5.4.           Зміст цієї угоди, а також будь-яка інформація, що стала відома Адвокату про Клієнта, питання, з яких Клієнт звертався до Адвоката, зміст порад, консультацій, роз’яснень Адвоката, складені ним документи, інформація, що зберігається на електронних носіях, та інші документи і відомості, одержані Адвокатом під час здійснення виконання доручення Клієнта  є адвокатською таємницею, яка не підлягає розголошенню та наданню у доступ третім особам без згоди Клієнта.

5.5.            Положення цього Договору та додатків до нього щодо гонорару можуть бути розголошені Адвокатом у випадку стягнення заборгованості Клієнта по оплаті наданої правової допомоги в судовому порядку.

    

6. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 Адвокат: _____________________________________/___________________ (ПІБ, підпис).

Тел. (095) 607-58-00

Ел. пошта: stolicaadvokat@gmail.com

 

Клієнт  ______________________________________________ /_______________________/  (ПІБ, підпис)

 Адреса: _________________________________________________________________________________.

 Тел.:______________________________, ел. пошта: ___________________________________________.

Free consultation

Fill out this form, the lawyer will answer your question during the day.

You can also get a free consultation by phone (095) 607-58-00 (Viber, WhatsApp, Telegram)Thank you, your message has been sent ← Back