Інформація 

 

Путівник по судовій системі України (перейти по ссылке).

Чи можливо залагодити спір без суду? (перейти по ссылке).

Як подати позов до суду у цивільній справі? (перейти по ссылке)

Як подати позов до суду в адміністративній справі (перейти по ссылке).

Як і коли можна звернутися до Європейського суду з прав людини? (перейти по ссылке).

 Як поводити себе в суді? (перейти по ссылке).

Як ознайомитися із судовим рішенням (перейти по ссылке).

Як поводити себе в суді? (перейти по ссылке).

Що потрібно знати потерпілому? (перейти по ссылке).

Що робити, якщо Вас затримали? (перейти по ссылке).

Права підозрюваного, обвинуваченого, підсудного (перейти по ссылке).

Як і де можна отримати юридичну підтримку?(перейти по ссылке).

Навіщо потрібен юрист і де отримати правову допомогу?(перейти по ссылке).

Виконання судових рішень у цивільних справах (перейти по ссылке).

Виконання судових рішень в адміністративних справах (перейти по ссылке).

Судові витрати у цивільній справі (перейти по ссылке).

Що таке судовий наказ?


КАК ОБЖАЛОВАТЬ СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ:

Як оскаржити рішення органів дізнання, слідства, прокуратури, суду? (перейти по ссылке).

Як оскаржити судове рішення у цивільній справі? (перейти по ссылке).

Як оскаржити судове рішення в адміністративній справі? (перейти по ссылке).

Як оскаржити неналежну поведінку судді або працівника суду? (перейти по ссылке).

 

 

Порядок звернення до суду у порядку цивільного судочинства. 

        Відповідно до ст. 3 ЦПК України, кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. У випадках, встановлених законом, до суду можуть звертатися органи та особи, яким надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, або державні чи суспільні інтереси. Відмова від права на звернення до суду за захистом є недійсною.

 Позов пред'являється шляхом подання позовної заяви до суду першої інстанції, де вона реєструється, та не пізніше наступного дня передається визначеному судді. Позивач має право об'єднати в одній позовній заяві кілька вимог, пов'язаних між собою. 

Позовна заява подається в письмовій формі. Позовна заява повинна містити: 

1) найменування суду, до якого подається заява; 

2) ім'я (найменування) позивача і відповідача, а також ім'я представника позивача, якщо позовна заява подається представником, їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв'язку, якщо такі відомі; 

3) зміст позовних вимог; 

4) ціну позову щодо вимог майнового характеру; 

5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; 

6) зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування; 

7) перелік документів, що додаються до заяви. 

Позовна заява підписується позивачем або його представником із зазначенням дати її подання. 

Позовна заява повинна відповідати іншим вимогам, встановленим законом. 

До позовної заяви додається документ, що підтверджує сплату судового збору. 

До позовної заяви, що подається у випадках, визначених частиною третьою статті 118 ЦПК України, мають бути додані копії ухвали про відмову у прийнятті заяви про видачу судового наказу або ухвали про скасування судового наказу. 

У разі пред'явлення позову особами, які діють на захист прав, свобод та інтересів іншої особи, в заяві повинні бути зазначені підстави такого звернення. 

Якщо позовна заява подається представником позивача, до позовної заяви додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження. 

Позовна заява, подана після забезпечення доказів або позову, повинна містити, крім зазначеного у частині другій цієї статті, відомості про забезпечення доказів або позову. 

Позивач повинен додати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб. 

 Правила щодо подання копій документів не поширюються на позови, що виникають з трудових правовідносин, а також про відшкодування шкоди, завданої внаслідок злочину чи каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду.

 Позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки. 

Для окремих видів вимог законом може встановлюватися спеціальна позовна давність: скорочена або більш тривала порівняно із загальною позовною давністю. 

Позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог: 

1) про стягнення неустойки (штрафу, пені); 

2) про спростування недостовірної інформації, поміщеної у засобах масової інформації. У цьому разі позовна давність обчислюється від дня поміщення цих відомостей у засобах масової інформації або від дня, коли особа довідалася чи могла довідатися про ці відомості; 

3) про переведення на співвласника прав та обов'язків покупця у разі порушення переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності (стаття 362 цього Кодексу); 

4) у зв'язку з недоліками проданого товару (стаття 681 цього Кодексу); 

5) про розірвання договору дарування (стаття 728 цього Кодексу); 

6) у зв'язку з перевезенням вантажу, пошти (стаття 925 цього Кодексу); 

7) про оскарження дій виконавця заповіту (стаття 1293 цього Кодексу).

Статтею 344 ЦК України встановлено строки набуття права власності для майна, яким особа, добросовісно заволоділа і продовжує відкрито, безперервно володіти (набувальна давність): для нерухомого майна – 10 років, для рухомого майна – 5 років.

Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін. Договір про збільшення позовної давності укладається у письмовій формі. Позовна давність, встановлена законом, не може бути скорочена за домовленістю сторін.

 

Некоторые вопросы возникновения права собственности на вновь недвижимое имущество


Гражданский кодекс Украины был призван на то, чтобы четко и однозначно решить достаточно спорный вопрос относительно момента возникновения права собственности на вновь созданное недвижимое имущество. Вместе нововведений механизм регулирования правовых отношений в этой области не лишен определенных недостатков.

Весьма актуальным на сегодняшний день остается вопрос о приобретении права собственности на вновь построенные сооружения, "узаконивания" которых в привычный способ невозможным для их владельцев с тем или иным причинам, касающихся весьма сложной и дорогостоящей процедуры легализации прав на имущество, которое не является доступным для каждого.

Обзор законодательства.

Согласно ч. 2 ст. 331 ГК Украины право собственности на вновь созданное недвижимое имущество (жилые дома, здания, сооружения и т.п.) возникает с момента завершения строительства (создания имущества). Если договором или законом предусмотрено принятие недвижимого имущества в эксплуатацию, право собственности возникает с момента его принятия в эксплуатацию. Если право собственности на недвижимое имущество согласно закону подлежит государственной регистрации, право собственности возникает с момента государственной регистрации. То есть основной акт гражданского законодательства Украины фактически определил три момента возникновения права собственности на объект вновь недвижимого имущества: первый - момент завершения строительства, и два случая, которые действуют в случае, если они прямо предусмотрены законодательством - момент принятия имущества в эксплуатацию и момент его государственной регистрации.

Согласно ст. 18 Закона Украины "Об основах градостроительства" построенные объекты подлежат приемке в эксплуатацию в порядке, установленном Кабмином Украины. Эксплуатация не принятых в установленном законодательством порядке объектов запрещается. Согласно ст. 182 ГК Украины право собственности и другие вещные права и недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации.

Следовательно, действующим на сегодня законодательством для недвижимого имущества предусмотрена как процедура его государственной регистрации, так и процедура принятия имущества в эксплуатацию. Понятно, что даже при идеальных условиях невозможен совпадение во времени этих двух моментов, ведь по ст. 19 ЗУ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их ограничений" основанием для регистрации права собственности на имущество является акт приема недвижимого имущества в эксплуатацию.

Момент возникновения права собственности

При решении вопроса момента возникновения права собственности на недвижимое имущество, по нашему мнению, следует исходить из следующего:

Согласно ст. 2 ЗУ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их ограничений" государственная регистрация прав на недвижимое имущество и их ограничений (далее - государственная регистрация прав) - это официальное признание и подтверждение государством фактов возникновения, перехода или прекращения прав на недвижимое имущество и их ограничений, сопровождаемое внесением данных в Государственный реестр прав на недвижимое имущество и их ограничений. То есть, как видно из указанной нормы, государственная регистрация права собственности на недвижимое имущество только официальным признанием права собственности, т.е. права, которое уже должно возникнуть до ее проведения. Иными словами, кажется логичным вывод, что момент возникновения права собственности на вновь созданное недвижимое имущество не может связываться с его регистрацией, ведь сама регистрация согласно законодательству не является правоустанавливающим фактором, а является лишь фактом признания этого права со стороны государства.

Так, в законодательстве существует очевидная коллизия, которая заключается, во-первых, в расхождения во времени наступления двух юридических фактов, с которыми законодательство связывает возникновение права собственности на вновь недвижимое имущество. Во-вторых, о квалификации регистрации права на имущество как юридического факта возникновения права собственности на него.

Особенности легализации незавершенного строительства

Очевидно указанная коллизия обнаруживается при применении правовых норм, касающихся легализации прав на объект незавершенного строительства. Ведь именно здесь может возникнуть ситуация, при которой объект, право собственности на который зарегистрировано, не был введен в эксплуатацию. Так, согласно ст. 376 ГК Украины самовольное строительство - это жилой дом, здание, сооружение, другое недвижимое имущество, если они построены или строятся на земельном участке, не отведенном для этой цели, или без надлежащего разрешения или надлежаще утвержденного проекта, или с существенными нарушениями строительных норм и правил. Лицо, которое осуществило или осуществляет самовольное строительство недвижимого имущества, не приобретает права собственности на него, однако закон предусматривает пути легализации права собственности на самовольно построенное недвижимое имущество по решению суда (часть третья указанной статьи). При этом закон не связывает возможность легализации прав собственности на имущество с вводом его в эксплуатацию, наличием или отсутствием проекта.

Таким образом, суд исследовав все обстоятельства дела, учитывая соответствие объекта строительным нормам и правилам, которые, по нашему мнению, в любом случае должно быть доказано заключением судебно-строительной экспертизы, может принять решение о признании права собственности на объект объект недвижимости.

Однако при этом возникает другой вопрос: возникает право собственности на объект недвижимого имущества одновременно с вступлением решения в законную силу, и нуждается в таком случае объект регистрации в государственном реестре прав на недвижимое имущество, ведь именно с ней ст. 331 ГК Украины связывает возникновение права собственности на недвижимое имущество. С одной стороны, согласно ст. 124 Конституции Украины решение суда является общеобязательным на всей территории Украины, с другой - ст. 331 ГК Украины содержит исчерпывающий перечень юридических фактов, с которыми закон связывает приобретение права собственности на вновь недвижимое имущество, а ЗУ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их ограничений" предусматривает решение суда как основание для регистрации прав собственности на недвижимость.

На наш взгляд, отвечать законодательству позиция, что решение суда о признании права собственности на самовольно построенное имущество по ст. 124 Конституции действительно является общеобязательным, однако его исполнение осуществляется в определенном порядке - путем регистрации права на недвижимое имущество.

Услуги адвоката, адвокат Киев, юрист Киев, юрист в Киеве, Юридические услуги Киев, Юридическая консультация Киев, Юридическая помощь Киев.

Относительно ссылок на решение другого суда

Очевидно существует еще одна коллизия действующего законодательства, которое может вызвать серьезные проблемы на практике. Так, может ли суд ссылаться в своих решениях на решение другого суда о признании права собственности на имущество, если такое право не было зарегистрировано? На сегодня судебная практика часто идет именно этим путем, который, между тем, по нашему мнению, не является безупречным. Это, кстати, касается и оснований признания перехода права собственности по решению суда на недвижимое имущество было отчуждено.

Следует обратить внимание, что в случае если в решении суда четко указано, что право собственности признается на объект именно недвижимого имущества, завершенного строительством, то любые ограничения в дальнейшем распоряжении имуществом его собственником являются неправомерными.

К таким ограничениям относятся, например, специальные отметки на справках-характеристиках технического состояния объектов недвижимого имущества, осуществляемых государственными регистраторами прав на недвижимое имущество (БТИ), ведь согласно ст. 319 ГК Украины собственник имеет право совершать относительно своего имущества любые действия, не противоречащие закону. Деятельность собственника может быть ограничена или прекращена или владелец может быть обязан допустить к пользованию его имуществом других лиц лишь в случаях и порядке, установленных законом. Государство не вмешивается в осуществление владельцем права собственности.

Итак, любые ограничения относительно определения собственником дальнейшей правовой судьбы недвижимого имущества, то есть к реализации им правомочия распоряжения имуществом, должны быть прямо предусмотрены в законе. При этом следует заметить, что отдельные ограничения, введенные в. 18 ЗУ "Об основах градостроительства" к эксплуатации недвижимого имущества, которое может осуществляться исключительно после введения его в эксплуатацию. Но это не влияет и ни в коем случае не может влиять на признание завершенного строительством объекта объектом гражданских прав, следовательно, это может стать основанием для ограничения владельца в осуществлении распорядительных действий по поводу этого объекта. Учитывая это наложение на юридическое лицо штрафа, предусмотренного ст. 1 ЗУ "Об ответственности предприятий, их объединений, учреждений и организаций за правонарушения в сфере градостроительства", будет в полной мере обоснованным.Услуги адвоката, адвокат Киев, юрист Киев, юрист в Киеве, Юридические услуги Киев, Юридическая консультация Киев, Юридическая помощь Киев.

Бесплатная консультация

Заполните эту форму, адвокат ответит на Ваш вопрос в течение дня.

Также бесплатную консультацию Вы можете получить по телефону (095) 607-58-00 (Viber, WhatsApp, Telegram)Спасибо, Ваше сообщение отправлено ← Назад